Ján Podhájecký

 

Janko Podhájecký je od leta 2017 sociálnym pracovníkom Detského klubu ZPDaM. Skúsenosti v práci s ľuďmi so zdravotným postihnutím však naberal už od roku 2010 ako osobný asistent. Sociálnu prácu vyštudoval na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity a okrem osobnej asistencie sa profesne venoval marketingu a počítačovej grafike.

Janko má manželku a dve deti, a okrem nich sa vo voľnom čase venuje rekreačne volejbalu. 

Vyplýva to z aktuálneho stavu medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Pôvodný návrh, ešte za odchádzajúcej vlády, rátal so zvýšením hodinovej odmeny pre OA zo súčasných 4,18€ na 4,82€. Pri opatrovateľskom príspevku (opatrovaní jednej osoby s ŤZP) išlo o zvýšenie zo súčasných 430,35€ na 476,74€.

S týmto zvýšením však malo problém Ministerstvo financií SR, ktoré k návrhu vznieslo 2 zásadné pripomienky:

"Z predloženého návrhu vyplýva negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy v sume 17 585 095 eur v roku 2020, v sume 43 344 646 eur v roku 2021, v sume 44 525 265 eur v roku 2022 a v sume 46 045 319 eur v roku 2023, pričom v bode 2.1.1 Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sa uvádza, že v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022 pre kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo práce“) nie sú predmetné výdavky zabezpečené a že na rok 2020 bude nevyhnutné zabezpečiť finančné krytie rozpočtovým opatrením zo strany Ministerstva financií SR. Zároveň sa uvádza, že výdavky na roky 2021 až 2023 budú uplatňované pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. S uvedeným rozpočtovo nekrytým vplyvom nesúhlasíme. Zároveň upozorňujeme na úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 2/2020, ktorá ukladá ministrom, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu „pri realizácii štátneho rozpočtu dôsledne dodržiavať celkový objem výdavkov kapitoly na rok 2020“. V nadväznosti na uvedené žiadame predmetné výdavky zabezpečiť v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly ministerstva práce na príslušný rozpočtový rok."

"Žiadame ponechať výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie na ich pôvodnej úrovni a nezvyšovať ich. Dostupné údaje a medzinárodné porovnania naznačujú, že v ochrane osôb so zdravotným postihnutím pred chudobou zaznamenáva Slovenská republika už dnes oveľa lepšie výsledky ako ostatné krajiny Európskej únie. Podľa údajov z prieskumu EU-SILC z roku 2018 je sociálny systém na Slovensku najúspešnejší v znižovaní rizika chudoby zdravotne znevýhodnených osôb v rámci Európskej únie. Kým bez sociálnych transferov by bola miera rizika chudoby zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku na úrovni 57,8 %, po zohľadnení príjmu zo sociálnych transferov je to iba 11,4 %, čo predstavuje pokles vyše 80 %. Priemerný pokles v krajinách Európskej únie je pritom 66 %. Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením na Slovensku (18,8 %) je nižšia ako v krajinách V3 (26,9 %), ako aj vo vyspelých krajinách EÚ15 (28,2 %). Príjem z peňažného príspevku na opatrovanie bez iných ďalších príjmov už dnes zabezpečuje opatrujúcej osobe príjem nad úrovňou hranice rizika chudoby (pre jednotlivca bez detí), a to vďaka výraznému navýšeniu príspevku v januári 2017, v júli 2018 a júli 2019. Zvýšenie súm peňažného príspevku na opatrovanie výrazne prispelo aj k poklesu v podiele opatrujúcich odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi zo 4,3 % opatrujúcich v roku 2016 na 1,4 % v roku 2018 a na 0,2 % v prvom polroku 2019. Upozorňujeme, že sociálna inklúzia na Slovensku má oveľa väčšie medzery v iných oblastiach ako kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Podľa revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením ide v prípade pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením najmä o chýbajúce nástroje integrácie na trhu práce akými sú individuálna práca s klientom, pracovná rehabilitácia a rekvalifikácia. Vzhľadom na zužujúce sa možnosti štátneho rozpočtu v dôsledku prebiehajúcej krízy by navyšovanie výdavkov na opatrovanie a osobnú asistenciu ohrozilo implementáciu opatrení sociálnej inklúzie, ktoré predstavujú vyššiu hodnotu za peniaze."

___

Podľa zverejneného dokumentu >Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania< obe tieto pripomienky Ministerstvo PSVaR akceptovalo.

Je pochopiteľné, že momentálne prežívame mimoriadnu situáciu, no v kontexte toho, že osobní asistenti nemajú nárok kvôli diskvalifikačným podmienkam na žiadne zo 4 Opatrení prvej pomoci z dielne MPSVaR, že niektorí nebudú mať prácu zrejme až do konca júna a pri riziku, ktoré môže hroziť po skončení pandémie (viac >TU<), sa môžeme dôvodne obávať o budúcnosť osobnej asistencie v podobe, akej bola pred "koronaobdobím". Ak si k sebe užívatelia s asistentmi rýchlo nenájdu cestu (hoci aspoň tú online, na nefyzické úkony), asistenti, ktorí sa asistenciou živia, budú nútení hľadať stabilnejšiu prácu, ktorá ich podrží aj v náročnejších časoch. Užívatelia tak ostanú bez pomoci a urobia vo svojom nezávislom živote krok späť - k odkázanosti na svoju rodinu/inštitúciu.

Istou nádejou môže byť zmienka v Programovom vyhlásení vlády 2020-2024 : "Vláda SR ďalej skvalitní systém dôchodkového poistenia osôb starajúcich sa o deti, neformálnych opatrovateľov a osobných asistentov ako poistencov štátu;".

To všetko je však hudbou budúcnosti. Dovtedy to treba zvládnuť a uchrániť filozofiu osobnej asistencie pred rôznymi deformáciami, ktoré spôsobia jej zánik, resp. splynutie s opatrovaním.

Ján Podhájecký


Dnes, 6.4.2020 začal štát prijímať žiadosti o príspevok pre firmy a SZČO (živnostníkov). Už niekoľko dní predtým sa začali objavovať čiastkové informácie a hoci sa spočiatku zdalo, že sa medzi "vyvolenými"/podporenými ocitne takmer každý, zmeny v poslednej chvíli odstrihli od podpory celé skupiny živnostníkov, medzi nimi aj 99,9% osobných asistentov. Poďme ale pekne poporiadku.

Nepriaznivá situácia v celej spoločnosti ochromila každodenné fungovanie. Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, užívatelia osobnej asistencie, prišli prakticky zo dňa na deň o väčšinu možností na spoločenský život, vzdelávanie, kultúrne vyžitie, zábavu a iné voľnočasové aktivity. Ich potreba pomoci sa výrazne zúžila na úkony v domácnosti, hygienu,.. Užívatelia žijúci s rodinným príslušníkom preto pochopiteľne uprednostnili "rodinnú" starostlivosť pred tou "cudzou". O to viac v situácii, ak rodič/súrodenec pracuje/študuje z domu. 
Takáto pomoc je flexibilnejšia - rodinu mám celý deň po ruke a blízko (asistent by musel pricestovať, čo v súčasnosti nemusí byť jednoduché);
efektívnejšia - ak pomoc potrebujem len 30 minút každé dve hodiny a pomedzi to ju nepotrebujem (asistent by zrejme nebol ochotný prísť viackrát za deň na krátku dobu);
bezpečnejšia - nad kontaktmi a chránením sa osobného asistenta máte predsa len menší prehľad a dosah ako nad členmi vašej domácnosti;
aj výhodnejšia pre rodinu - pozmeňujúci návrh od poslankyne Jany Žitňanskej pridal možno rozhodujúci argument za rodinnú asistenciu - rodinní príslušníci môžu od 27.3. vykonávať OA až 10 hodín denne, čo v mnohých prípadoch dokáže pokryť celý priznaný počet hodín rozpočítaný na deň. Peniaze tak "ostanú v rodine", čo môže byť v dnešnej situácii pre niektoré rodiny až zachraňujúce.
Všetko sú to racionálne a pochopiteľné dôvody.

 

V tomto článku sa však chcem zamerať na tú druhú stranu - osobných asistentov, ktorí kvôli vyššie uvedeným okolnostiam prišli o prácu (buď úplne alebo o podstatnú časť) a teda aj o príjem.

Je osobný asistent SZČO?

Asi každý zachytil medializovanú podporu pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Prvá vygooglená odpoveď na otázku "Kto je SZČO?" nám "vypľuje" definíciu z webu Sociálnej poisťovne:

definícia SZČO na webe Sociálnej poisťovne

Osobní asistenti teda pochopiteľne sami seba za SZČO nepovažovali. Štátny tajomník Jozef Mihál však odkazuje na definovanie SZČO podľa Zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z.):

To, že sa osobní asistenti na účely podpory od štátu počas pandémie považujú za SZČO, uvádza Jozef Mihál aj na svojej webovej stránke s daňovými a odvodovými typmi - www.relia.sk:

Ako je to teda s príspevkom od štátu pre OA?

Osobní asistenti majú nárok na príspevok od štátu, ak im klesli tržby (príjmy z OA), no musia spĺňať podmienky rovnako ako ostatné SZČO:
- začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr od 1.2.2020
- nesmú byť zároveň zamestnaní (pochopiteľné, keďže podpora rieši hlavne tých, ktorí prišli o jediný zdroj príjmu)
- majú splnené daňové a odvodové povinnosti
Potiaľ by boli podmienky splniteľné. 

Podmienka, ktorá však diskvalifikuje asi všetkých osobných asistentov, je nutnosť byť (povinne alebo dobrovoľne) k 31.3. a aj v súčasnosti dôchodkovo a nemocensky poisteným
Pripomínam, že osobní asistenti, ktorí odpracujú viac ako 140 hodín mesačne, sú poistencami štátu. Štát však za nich platí len do rezervného fondu, na starobné a invalidné poistenie. Nemocenské nie. 

Navyše, z príjmov za osobnú asistenciu ani nemôže vzniknúť povinnosť platiť povinné sociálne odvody, zrejme teda ani noví asistenti (asistujúci od 1.7.2019) nespĺňajú podmienku (odvodové prázdniny ak "podnikajú" prvý rok).

Ach to nemocenské..

Zdá sa, že nemocenské poistenie motá hlavu nejednému asistentovi/-tke. Či už pred pár týždňami, keď práve kvôli chýbajúcemu nemocenskému poisteniu nemohol/-la ostať s dieťaťom doma (OČR) a zároveň poberať ošetrovné. Alebo teraz, keď je to podmienka brániaca prístupu osobných asistentov ku príspevku, ktorý kompenzuje výpadok príjmu.

Pre úplnosť je nutné dodať, že samostatne nemocensky sa poistiť nedá. Len v kombinácii s dôchodkovým poistením. Pri minimálnom vymeriavacom základe to činí cca 115 € mesačne. Pri 140 odpracovaných hodinách by to hodinovú odmenu znížilo z "hrubých" 4,18€ na čistých 3,35€..

Uvidíme

V závere vyslovujem nádej, že sa po prvej, druhej a tretej pomoci od Vlády SR dočkáme podpory aj pre skupiny ľudí, ktoré akosi prepadli sitom pomoci. Ani nie tak svojou vinou, ako kvôli dieram v legislatíve. Myslím hlavne na slobodné matky - asistentky, ktoré tvoria veľkú skupinu OA práve kvôli flexibilite tejto práce.

Nevieme ako dlho bude táto situácia trvať a či nejaká pomoc príde. Aj preto je teraz dôležitá dohoda medzi užívateľom OA a jeho asistentom na rozsahu a spôsobe spolupráce (dohoda na úkonoch v domácnosti, tolerovanie prítomnosti dieťaťa,..). K spokojnosti oboch strán. Aby mal užívateľ asistencie zabezpečenú starostlivosť a osobný asistent príjem na prežitie. Aby nám, kým to skončí, ťažko vyhľadaní osobní asistenti neutiekli za inou, stabilnejšou prácou...

Ján Podhájecký


Počtom žiakov najväčšou základnou školou v bratislavskej Karlovej Vsi je ZŠ Alexandra Dubčeka. Vznikla pred štvrťstoročím. Kto by si predstavoval hranatú budovu schovanú medzi panelákmi, ostane prekvapený. V bezprostrednom okolí školy je veľký park, detské ihrisko, športové plochy či U-rampa (ktorú sme si vyskúšali aj na vozíkoch) :). Našu partiu nepotešil kopcovitý terén celého sídliska, kvôli ktorému bola aj krátka cesta od zastávky ku škole pre asistentov celkom zaberačka.

Keď sme už pri bezbariérovosti, musím povedať, že ma priestory školy príjemne prekvapili. Napriek tomu, že nemajú žiaka ktorý by potreboval k presunom invalidný vozík, majú bezbariérové wc na každom podlaží a do školy sa dá dostať aj bezbariérovo, bočným vchodom. Hlavný vchod je žiaľ bariérový (za vstupnými dverami sa nachádza asi 12 schodov).

Na škole nás privítal riaditeľ školy, PaedDr. Pavol Bernáth. Na stretnutie prizval aj niektoré svoje kolegyne. Medzi nimi bola aj školská špeciálna pedagogička Mgr. Monika Nemcová. Dozvedeli sme sa, že túto školu navštevuje približne 550 žiakov a 27 z nich je individuálne začlenených. V kolektíve im pomáhajú aj traja pedagogickí asistenti(-tky). Jedného majú financovaného „z ministerstva“, na jedného si napísali projekt a jedného si hradia z rozpočtu školy. Problém s pedagogickými asistentmi, ktorý bol pred nedávnom medializovaný, sa týkal aj tejto školy. Opäť sa potvrdzuje, že školám snažiacim sa o integráciu chýbajú financie na odborníkov. Táto škola by uvítala aj logopéda, no o úväzok v takomto rozsahu nie je medzi bratislavskými logopédmi záujem. Väčšina z nich má svoje súkromné ambulancie a svojich klientov.

Na škole sú integrovaní aj dvaja žiaci s mentálnym postihnutím (Variant A). Ostatné integrované deti majú rôzne poruchy učenia, správania, pozornosti, aktivity alebo majú narušenú komunikačnú schopnosť.

Do projektu Škola inkluzionistov od Nadácie pre deti Slovenska, sa škola zapojila vďaka učiteľke primárneho vzdelávania Mgr. Martine Výbošťokovej a samozrejme vďaka otvorenosti vedenia školy pre tento projekt.

Škola má veľký potenciál byť otvorenou pre všetky deti. Má výborné zázemie - veľké a bezbariérové priestory, množstvo odborných učební, bazén(onedlho bezbariérový) a celkovo príjemné prostredie školy. Vedenie školy je tiež naklonené prijímaniu žiakov so špecifickými potrebami, no vníma, že bez dostatočného odborného a pomocného personálu to škola nezvládne.

Veríme, že sa podmienky v školstve budú zlepšovať a že deficit vo financiách na odborný a pomocný školský personál nebude blokovať inklúziu v školstve, ku ktorej sa snažíme približovať. Deti so zdravotným znevýhodnením stále čakajú na „vstupenku“ do spoločnosti. Podobne, ako čakal na rok 1989 Alexander Dubček, ktorého meno nesie názov školy.

Ján Podhájecký


Určite si už každý z vás v uliciach Košíc všimol červeno-biele bicykle mestského typu. Zdieľané dopravné prostriedky nie sú v uliciach väčších miest ničím novým, no v takomto rozsahu (1000 bicyklov) sa ANTIK BIKE zaradil na prvé miesto v rámci celej SR.

Musím povedať, že nie som veľkým EKO aktivistom a nebol som medzi prvými zákazníkmi tejto služby. Okolnosti za akými som sa registroval boli celkom vtipné...

V tom čase rekonštruovali cestu na Národnej triede (pri OC Mier), autobusy trčali v zápche a jazdili naokolo a ja som sa ponáhľal po dcéru do škôlky. Už pri nasadaní do autobusu na Podhradovej som vedel, že to za 5 minút pešo z Mieru na Ťahanovské riadky nedám. Spomenul som si na postávajúce červeno-biele bicykle a hneď som začal googliť ako na to. Inštalácia bola celkom jednoduchá. Stiahol som si appku, zaregistroval sa, dobil 10€ kredit . To všetko počas 5 minút cesty v autobuse z Podhradovej. Po vystúpení na Mieri som prešiel cez cestu, kde ma už "čakal" voľný bicykel, ktorý som si odomkol presne o 16:24 a svoju jazdu ukončil pred škôlkou mojej dcéry o 16:28.

 

Všetko som stihol a od tej doby som pešie presuny po rovinke absolvoval už len na ANTIK BIKEoch (ak bol nejaký po ruke). Pre úplnosť informácií dodávam, že som pri registrácii získal 30 minút jázd zadarmo, po ktorých minutí sa ďalej jazdí za 2 eurocenty za každú začatú minútu. Po poslednom zdražovaní lístkov na MHD je to skvelá cena.

ANTIK BIKE je super projekt, hoci najväčší úžitok z neho majú obyvatelia Starého mesta a Severu. Tam sa to zdieľanými bicyklami len tak hemží (aktuálny screenshot).

Trochu ma prekvapuje neustály nedostatok bicyklov na Terase (aktuálny screenshot).

O Podhradovej, kde bývam, samozrejme ani nehovorím. Tam to vyšliape len hrozný dobráčisko. Ak to aj vyšliape v dobrej viere, že mu bicykel ostane pred blokom do druhého rána, ostane ráno pravdepodobne sklamaný. Veď kto sa ráno nespustí z kopca, keď sa mu naskytne takáto skvelá príležitosť :) Aspoň som zistil, že to mám normálnym tempom na bicykli do práce za 7 minút / 12 centov. Z práce by to už bolo horšie, to som radšej ani neskúšal :D

Spoločnosť ANTIK síce raz za čas vyváža bicykle aj na sídliská na kopci, Podhradovej sa to však na moju smolu netýka. Tam som zažil Vianoce v podobe 7 čakajúcich ANTIK bicyklov na zastávke pred blokom len raz. Rozchytali sa za týždeň. Ja sám som použil na cestu "dolu" 3 z nich. Áno priznávam. Patrím medzi lenivcov, ktorí sa vezú len dolu kopcom, prípadne po rovinke a sám prispievam k nedostatku bicyklov na "horných" sídliskách.

Službu zdieľaných bicyklov od ANTIKu využívam už 3 a pol mesiaca, prebicykloval som skoro celý svoj úvodný 10€ kredit, teda vrátane polhodinky zadarmo skoro 10 hodín v 76 kratších i dlhších jazdách. Zažil som situácie, kedy som ANTIK BIKE potreboval a žiadny nablízku nebol, rovnako tak situácie, keď som vďaka nemu nezmeškal stretnutie. Celkovo tento projekt hodnotím veľmi pozitívne a som rád, že do toho spoločnosť ANTIK išla, hoci dobre vedela, že to nie je kvôli vandalom a nízkym cenám zárobkový biznis plán. Urobila to pre nás Košičanov, komunitu.

Teším sa na ďalšie šťastné kilometre na zdieľanom bicykli ako aj na chystanú novinku - zdieľané elektrické skútre, ktoré rozhodne vyskúšam a čitateľom Klubčíka opäť napíšem ;)

Tým, ktorí by chceli ANTIK BIKE využívať tiež, odporúčam webovú stránku projektu www.verejnybicykel.sk

Ján Podhájecký


Rovnosť pred zákonom (článok 12 a 13 Dohovoru OSN o právach osôb so ZP)

Pracovnú skupinu, ktorá rozoberala rovnosť pred zákonom v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so ZP viedol JUDr. Maroš Matiaško LL.M., ľudsko-právny advokát z Fóra pre ľudské práva.

Doobedňajšej skupinky sa zúčastnilo aj niekoľko účastníkov s ľahším mentálnym postihnutím. Využili sme túto skutočnosť a snažili sme sa problematiku výkonu svojich práv a slobôd dostať čo najbližšie k praxi. Pýtali sme sa ich na konkrétne životné situácie a na to, nakoľko sa majú možnosť rozhodovať samostatne. Či už sú to väčšie nákupy, uzatváranie rôznych zmlúv, rozhodovanie o svojom voľnom čase, cestovaní,..

Diskutovali sme o opatrovníkoch, obmedzovaní právnej spôsobilosti (SPÚ) a systéme pravidelného prehodnocovania týchto obmedzení (u nás nefunguje, v ČR áno). Ďalej o inštitúte podporovaného rozhodovania, kontrole inštitúcií a dobrovoľnosti pobytu ich klientov.

Všetko smerovalo k legislatívnym zmenám, ktoré by do súdnej praxe priniesli nové nástroje a inštitúty. Tie by mohli ľuďom s mentálnym postihnutím, ale aj napríklad  ľuďom so psychiatrickými diagnózami zabezpečiť možnosť rozhodovať sa v čo najväčšej možnej objektívnej miere.

Osobne som prispel do diskusie otázkou a zároveň návrhom, či je v podmienkach SR zakotvené pravidelné prehodnocovanie obmedzenia SPÚ. Plné zbavenie SPÚ už síce nie je možné, ale stále žije množstvo ľudí, ktorí sú plne zbavení  spôsobilosti na právne úkony. Pravidelné prehodnocovanie by do okruhu občanov  ovplyvnených novou legislatívou zaradilo aj ich.

Druhým mojim príspevkom počas diskutovania za okrúhlym stolom bola osobná skúsenosť so situáciou, kedy samotný rodič odmietal svoje dieťa obmedziť na spôsobilosti na právne úkony. Napriek tomu, že by to bolo v tomto prípade objektívne (veľmi ťažké mentálne postihnutie). Následne nastali problémy pri úradných záležitostiach (prevzatie dávky), pri pobyte v nemocnici (nechceli uznať matkin podpis na reverze) a ďalšie možno len nastanú (dedičské konanie, možné podvody),..

Zhodli sme sa na tom, že za kľúčovú môžeme považovať objektivitu posúdenia a fungujúce podporné nástroje, ktorými môžeme zabezpečiť rovnaký prístup k právam a rovnosť pred zákonom pre všetkých.

Ján Podhájecký


V medzirezortnom pripomienkovom konaní(MPK) je návrh Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. V minuloročnej novele zákona č.447/2008 Z.z. sa ustanovilo, že bude výšku týchto kompenzačných príspevkov určovať nariadením Vláda SR.


 

"Predmetom návrhu nariadenia je k 1. júlu 2019 zvýšiť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona o kompenzáciách zo sumy 3,82 € na sumu 4,18 eura, ako aj výšku peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods.7 až 10 zákona o kompenzáciách nasledovne:

1. ak je poberateľ fyzická osoba v produktívnom veku:
- pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „FO s ŤZP“) zvýšenie zo sumy 369,36 eura na 430,35  eura,
- pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP zvýšenie zo sumy 492,34 eura na 572,36  eura,
- pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení zvýšenie zo sumy 326,16 eura na 378,70  eura,
- pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení zvýšenie zo sumy 461,81 eura na 532,30 eura,
- pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne zvýšenie zo sumy 480,05 eura na 555,20 eura,

2. ak je poberateľ fyzická osoba poberajúca dôchodkovú dávku:
- pri opatrovaní jednej FO s ŤZP zvýšenie zo sumy 184,71 eura na 215,18 eura,
- pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP zvýšenie zo sumy 246,20 eura na 286,18  eura,
-  pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení zvýšenie zo sumy 163,06 eura na 189,35  eura,
- pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení zvýšenie zo sumy 230,88 eura na 266,15 eura,
- pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne zo sumy 240,00 eura na 277,60 eura."


 

Pripomienkové konanie trvá do 2. mája 2019, preto ešte môžu nastať určité zmeny. Počas minuloročnej novelizácie to bolo napríklad Ministerstvo financií SR, ktoré okresalo pôvodne navrhnuté výšky príspevkov.
Ak zvýšenie príspevkov prejde v navrhovanej podobe, atraktivita osobnej asistencie opäť o čosi porastie. Osobný asistent, ktorý odasistuje 140 hodín mesačne by si tak mohol pri novej hodinovke prilepšiť o 50€ (585,20€). Podobne by si mali prilepšiť mesačne aj opatrovatelia.

Pozitívom je najmä nastavený trend zvyšovania, na aké sme z minulosti neboli zvyknutí. Ostáva dúfať, že navrhované sumy prejdú MPK bez negatívnych zmien a že tento trend zvyšovania bude pokračovať aj po volebnom roku 2020. Nenaviazanie výšky príspevkov na niektorý z ekonomicko-štatistických údajov je totiž stále rizikom.

Zdroj: >Odkaz na portál slov-lex<

Ján Podhájecký 


Pred pár sekundami schválili poslanci NR SR novelu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzácie ŤZP. Definitívne tiež schválili pozmeňujúce návrhy výboru NR SR pre sociálne veci a pani poslankyne Aleny Bašistovej.
Novela pôvodne navrhovala zvýšenie hodinovej odmeny pre osobných asistentov len na 2,82€ (o 4 centy oproti súčasnosti) a nové denné "od-do" výkazy. Taktiež neriešila posudzovanie príjmu pre účely schválenia osobnej asistencie.

Po vstupe mimovládnych organizácií do rokovaní s poslancami výboru NR SR pre sociálne veci, sa podarilo presadiť, aby sa "hodinovka" zvýšila výraznejšie. Už o pár dní, od 1.júla 2018, tak budú osobní asistenti asistovať za 3,82€/hodinu.
Výraznejšie stúpne aj opatrovateľský príspevok. Základná suma pre opatrovateľov v produktívnom veku stúpne o 120,01€ na 369,36€. Tento príspevok sa po novom nebude krátiť v prípade, ak dieťa navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. To bola tiež jedna z požiadaviek organizácií.
Ďalšia zo schválených požiadaviek, sa týka posudzovania príjmu užívateľov osobnej asistencie. Po novom môžu pracovať a zarábať bez strachu, že prídu o nárok na osobnú asistenciu. Ich príjem sa pre účely peňažného príspevku na OA nebude posudzovať.

Nové výkazy napokon nebudú. Ostávajú v pôvodnej podobe, aká platí aktuálne. Ministerstvo PSVaR napokon uznalo argumenty, že by boli úradníkmi kvôli ich zložitosti nekontrolovateľné. Namiesto nich zaviedli do zákona povinnosť užívateľov OA a ich asistentov spolupracovať pri prípadnej kontrole účelnosti využívania príspevku, resp. doložiť na požiadanie čas a miesto výkonu osobnej asistencie. Úradníci z UPSVaRu tak budú namiesto administratívy kontrolovať účelnosť využívania OA v teréne.

Spokojnosť a radosť. To sú slová, ktoré vystihujú výsledky rokovaní s poslancami výboru NR SR pre sociálne veci a v konečnom dôsledku aj výsledok hlasovania poslancov NR SR. Osobná asistencia sa stane konečne viac atraktívnejšou prácou a dostane sa v porovnaní s ostatnými platmi na úroveň, ktorú kedysi mala. Určite je ešte stále čo zlepšovať. Aj preto radi prijímame ponuku p. ministra Richtera a spomínaných poslancov zo sociálneho výboru a budeme naďalej rokovať o ďalších vylepšeniach OA, ale aj ostatných kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia. 

Nastalo ešte niekoľko menších zmien, o ktorých ešte budeme určite informovať. Sledujte facebook Partia z DKFórum OA či časopis Klubčík a budete informovaní.

> Znenie novely a pozmeňujúcich návrhov <
> Výsledok hlasovania o návrhu zákona ako celku <

___

Veľká vďaka patrí organizáciám a inštitúciám, ktoré tieto zmeny žiadali a ktoré sa v celom procese naplno angažovali:

Komisárka pre osoby so ZP - JUDr. Zuzana Stavrovská, náš Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  v Slovenskej republike, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ZOM Prešov, Asociácia polio v SR, Platforma rodín detí so zdravotným postihnutím, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Nezávislá platforma SocioFórum, o. z

Taktiež patrí vďaka predsedníčke výboru NR SR pre sociálne veci, p. Alene Bašistovej a poslancom tohto výboru. Najmä Erikovi Tomášovi, Silvii Shahzad ale aj ostatným.


Po pripomienkovaní, lobbingu, zhromaždeniach a rokovaní s poslancami NR SR sa to konečne podarilo!

Osobná asistencia sa dostane na úroveň, akú mala približne pred 10 rokmi. Nie, to nieje vtip. Pred desiatimi rokmi bola osobná asistencia naozaj lukratívnejšou prácou ako dnes. Hodinová odmena za výkon OA bola omnoho vyššia ako minimálna mzda a „nechytali“ sa na ňu ani zárobky za bežné brigády. Zlé nastavenie však zapríčinilo to, že zatiaľ čo minimálna a priemerná mzda stúpali, osobní asistenti dostávali za svoju prácu zaplatené rovnako. Pár centov navyše nestoja ani za riadky tohto článku. Takéto centové navyšovania priniesli viac hnevu ako úžitku.

Sklamanie

Od dlho avizovanej novely zákona sme mali veľké očakávania, ktoré sa žiaľ nenaplnili. 10 ročnú stagnáciu chcelo ministerstvo zaplátať 30 centami. To sa už zmobilizovali mimovládne organizácie naprieč Slovenskom (vrátane nášho Detského klubu ZPDaM v Košiciach), spojili sily a v boji za lepšie podmienky postupovali už len spoločne. Pripomienkovali sa zákony, prebehli rokovania v NR SR, zorganizovalo sa verejné zhromaždenie v deň prvého čítania zákona,.. až sa napokon ministerské ľady začali hýbať.

Sľuby

Predvčerajšia (9.5.) a dnešná (11.5.) tlačová konferencia(TK) poslancov výboru NR SR pre sociálne veci a predsedu najväčšej vládnej strany avizuje dobré správy. Dnešná TK, ktorú zvolali po rokovaniach s MVO a Komisárkou pre osoby so ZP prináša konkrétne sľuby :

• hodinová odmena pre OA sa od 1.júla zmení na asi 3,80€/hodinu (+1€ oproti súčasnosti na hodinu)
• príjem osôb s ŤZP pre účely priznania príspevku na OA  sa nebude posudzovať (momentálne sú príjmové limity pri OA nastavené na 4-násobok životného minima)
• ruší sa krátenie opatrovateľského príspevku, ak opatrovaný navštevuje školské zariadenie viac ako 20 hodín týždenne (nebude sa "trestať" záujem o vzdelávanie opatrovaného)

Tieto zmeny sú výsledkom kompromisu. Veríme, že ich schválenie poslancami naprieč politickým spektrom bude na júnovej schôdzi už len formalitou a tieto zmeny vstúpia do platnosti 1.júla 2018.

 

Situáciu naďalej pozorne sledujeme a tento článok aktualizujeme.

Veľká vďaka patrí organizáciám a inštitúciám, ktoré tieto zmeny žiadali a ktoré sa v celom procese naplno angažovali:
Komisárka pre osoby so ZP - JUDr. Zuzana Stavrovská, náš Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  v Slovenskej republike, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, ZOM Prešov, Asociácia polio v SR, Platforma rodín detí so zdravotným postihnutím, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Nezávislá platforma SocioFórum, o. z.
Vďaka patrí aj predsedníčke a poslancom výboru NR SR pre sociálne veci, ktorí si naše požiadavky osvojili a presadili "vyššie". Spomeniem hlavne p. Alenu Bašistovú, Erika Tomáša, či Silviu Shahzad.

Bojovať sa naozaj oplatí. Veríme, že tieto zmeny pozitívne ovplyvnia záujem o vykonávanie osobnej asistencie a že budú znamenať zlepšenie kvality života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím :) 


Na 5. máj vyhlásila ENIL (Európska sieť nezávislého života) deň mítingov, zhromaždení, protestov či iných verejných akcií za práva osôb so ZP, predovšetkým za tie, ktoré im zaručuje Dohovor OSN o právach osôb so ZP, ktorý ratifikovala v roku 2010 aj SR. Právo na nezávislý život sa deklaruje v jeho článku 19.

Európsky deň nezávislého života pripadá každoročne na 5. máj a prvýkrát ho ENIL vyhlásila v roku 2014.

 
 
Jeho charakter symbolizuje aj to, že sa nekoná žiadna hromadná akcia, ktorú by zorganizovala ENIL. Práve naopak. Všetci sú vyzvaní, aby nejakú akciu zorganizovali sami, vo svojich krajinách, vo svojich mestách.
 
Na našom Slovensku máme ešte ďaleko od podmienok, ktoré by umožňovali rovnaký "prístup" k nezávislému životu pre všetkých. Niektorým to sťažíme už v detstve, pretože im neumožníme vzdelať sa a následne sa to prejavuje počas celého ich života. Inklúzia je možná len vtedy, keď každý člen spoločnosti dostane rovnaké možnosti a môže sa spoľahnúť na rovnaké práva.
 
Kým to tak nebude, je nutné na to upozorňovať. Jednou z takýchto príležitostí bude aj zhromaždenie v blízkosti NR SR v Bratislave, ktoré sa chystá 9.5. o 13.00, v deň, kedy sa dostane do prvého čítania novela zákona o kompenzáciách ŤZP. Pre nás východniarov sťažuje osobnú účasť vzdialenosť, ale tá nie je až taká podstatná. Podstatné je, aby sme každý vo svojom okolí šírili filozofiu a podstatu nezávislého života, upozorňovali na ľudskoprávne dokumenty a žiadali ich dodržiavanie v každodenných situáciách..

AKTUALIZOVANÉ : 14.4.2018, 11:15 (hodinová sadzba za OA)
Pôvodné znenie postupného zvyšovania hodinovej odmeny za výkon OA na 3,17€, zmenilo Ministerstvo PSVaR k dátumu aktualizácie tohto článku na 2,82€ bez ďalšieho ustanovenia, ktoré by určovalo rast tejto sumy. Za súčasného znenia je teda táto suma konečná. O stanovisko sme požiadali aj tlačové oddelenie Ministerstva PSVaR. Stanovisko po jeho doručení priložíme. 

Už pred rokom avizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, že bude otvárať zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia. Tento zákon je jedným z najdôležitejších pre osoby s ŤZP, pretože stanovuje podmienky získania a výšku príspevku na mechanický a elektrický vozík, zdvihák, plošinu, auto, či iné pomôcky. Taktiež upravuje osobnú asistenciu, opatrovanie, aj parkovacie preukazy. Tento zákon je teda životne dôležitý pre približne 100.000 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (miera funkčnej poruchy minimálne 50%). Týka sa však aj ďalších, minimálne 100.000 ľudí, opatrovateľov a osobných asistentov, ktorým tento zákon určuje podmienky a odmenu za svoju službu. Ak započítame aj rodinných príslušníkov, ktorých kvalita života priamo závisí od „úspešnosti“ a efektivity kompenzácie ŤZP, počet ľudí na ktorých znenie tohto zákona vplýva, nie je zanedbateľný vo vzťahu k počtu obyvateľov našej republiky.

Všetci z vyššie vymenovaných skupín boli plní nádeje, že novela tohto zákona prinesie konečne pozitívne zmeny do ich životov.

Úvodné sklamanie

20. februára 2018 bolo na webe slov-lex.sk zverejnené dlho očakávané znenie tejto novely na pripomienkovanie.

Vyberám najväčšie zmeny, ktoré novela obsahovala :

• výraznejšie zvýšenie opatrovateľského príspevku postupne do roku 2020 (+60% pri základnej výške)
• vyplatenie celej výšky opatrovateľského príspevku aj za mesiac v ktorom opatrovaný zomrie a mesiac nasledujúci po ňom
• zrušenie krátenia príspevku pri hospitalizácii opatrovaného, ak je s ním opatrovateľ ako sprievodca

• zrušenie nutnosti vrátenia alikvótnej časti peňažného príspevku po úmrtí poberateľa
• peňažný príspevok na úpravu bytu/domu/garáže, poberateľ nemusí vrátiť, pokiaľ byt predá, resp. prenajme, musí mu však v nehnuteľnosti ostať trvalý pobyt a teda ho užívať

• posudkový lekár môže vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu špecialistu v príslušnom odbore, ak nie je nevyhnutné vychádzať z lekárskeho nálezu
• zväčšuje sa okruh ľudí, ktorí budú mať nárok na parkovací preukaz – napr. o nepočujúcich (pridala sa príloha č. 18, kde je uvedený zoznam ochorení/diagnóz)

Pre zmenu uvádzam oblasti, kde novela neprináša žiadne, resp. len minimálne zmeny :

• výška hodinovej sadzby za výkon osobnej asistencie bola navrhovaná ako 102% hodinovej minimálnej mzdy (od 1. júla 2018 = 2,82€/hodina, teda + 4 eurocenty viac oproti súčasnosti)
• rozšírenie výkazu odpracovaných hodín OA o „časový rozpis od-do“ (uvádzať sa už nebude len celkový počet hodín za mesiac, ale aj každodenný čas príchodu a odchodu asistenta), úkony sa uvádzať naďalej nemusia
• drobné zmeny týkajúce sa zmluvy o výkone OA = keď nebude odovzdaný 6 po sebe nasledujúcich mesiacov na zmluvu ani jeden výkaz, takáto „neaktívna“ zmluva, bude automaticky zrušená; dodatok k zmluve, resp. jej zrušenie, je nutné nahlásiť UPSVaRu do 8 dní; novú zmluvu treba zaniesť úradu do 5. dňa nasledujúceho mesiaca
• posudzovanie príjmu pre účely doplatku, či krátenia peň. príspevku sa nemení
• artikulačné, taktilné aj tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúcich, sa z úkonov osobnej asistencie odstraňujú (prechádzajú pod odborné služby mimo tento zákon)
• pridáva sa nový úkon OA – pomoc užívateľovi OA so starostlivosťou o jeho dieťa do 3 rokov veku

Ostatných oblasti sa novela netýka, resp. sú zmeny len kozmetického charakteru a týkajú sa malej časti poberateľov príspevkov.

Víťazi a porazení

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, najviac sa novele potešili opatrovatelia a ľudia so sluchovým postihnutím. Najmenej spokojní ostali užívatelia osobnej asistencie, ich osobní asistenti, ako aj pracujúci ľudia s ŤZP, ktorým sa budú príspevky naďalej krátiť v závislosti na výške príjmu.

Medzirezortné pripomienkové konanie trvalo 3 týždne, počas ktorých sa čiastočne zmobilizovala verejnosť aj tretí sektor. Organizácie združujúce alebo zastupujúce ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím

Detský klub zdr.post. detí a mládeže v Košiciach, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Národná rada občanov so ZP, Asociácia Polio v SR, Platforma rodín detí so ZP, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZOM Prešov, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Sociofórum,..

spojili sily a zostavili na spoločnom stretnutí pripomienky, ktoré následne každá zo zúčastnených organizácií vložila cez portál slov-lex.

Po pripomienkovaní

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania skončilo 10.4.2018 a prinieslo zrejme konečnú verziu novely, ktorá v takejto podobe pôjde na prerokovanie a následne schválenie Národnou radou SR. Niektoré pripomienky Ministerstvo akceptovalo. Predovšetkým tie, ktoré nemali negatívny vplyv na štátny rozpočet. Väčšina tých najpodstatnejších pripomienok však ostala nevyslyšaných.

Výber NEAKCEPTOVANÝCH PRIPOMIENOK :

Požadovali sme

Vyššiu "hodinovku" pre osobných asistentov

• okamžité zvýšenie hodinovej sadzby za výkon OA na úroveň 70% hodinovej priemernej mzdy, resp. 140% hodinovej minimálnej mzdy = cca 4€ + pravidelný rast spolu s ostatnými mzdami (NEAKCEPTOVANÁ)
Ministerstvo odôvodnilo neakceptovanie pripomienky veľkým zaťažením štátneho rozpočtu.
Navyše, zmenilo pôvodné znenie zo 102% min.hod.mzdy na pevne určenú sumu 3,17€. Navrhované aktuálne znenie nerieši ďalšie navyšovanie. Je teda jasné, že o 2 roky po voľbách, bude opäť potreba otvoriť otázku odmeny osobných asistentov. 3,17€ síce znamená mierne zvýšenie (paradoxne väčšie ako všetky navýšenia za posledné desaťročie), ale prvýkrát sa vyplatí asistentom až za mesiac júl 2020. Prechodné ustanovenia totiž určujú výšku „hodinovky“ na 2,82€ (1.7.2018-30.6.2019) a 2,99€ (1.7.2019 – 30.6.2020). Z navýšenia sa teda budeme môcť naplno tešiť až vo volebnom roku 2020.
Pôvodné znenie postupného zvyšovania hodinovej odmeny za výkon OA na 3,17€, zmenilo Ministerstvo k dátumu aktualizácie tohto článku na 2,82€ bez ďalšieho ustanovenia, ktoré by určovalo rast tejto sumy. Za súčasného znenia je teda táto suma konečná. O stanovisko sme požiadali aj tlačové oddelenie Ministerstva PSVaR. Stanovisko po jeho doručení priložíme. 

Pred pár dňami poslankyňa za hnutie Sme rodina, Petra Krištúfková, predložila v NR SR návrh na zvýšenie hodinovky OA. Návrh však bol len výstrelom do prázdna, pretože bolo viac ako jasné, že koaliční poslanci neschvália opozičný návrh zákona, ktorý sa navyše práve novelizuje. Pani poslankyňa tak len priliala olej do ohňa už aj tak nahnevaných užívateľov OA a ich OA. Podobne, ako keď sa opakovane snažila presadiť možnosť rodičov vykonávať OA bez obmedzenia a tak prakticky zmazať principiálny rozdiel medzi opatrovaním a osobnou asistenciou.

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA : Zvýšenie sadzby na osobnú asistenciu pre ZŤP koalícia zamietla:
https://hnutie-smerodina.sk/dokumenty/Tlacova-sprava-Prispevok-ZTP.pdf
WEBNOVINY - Poslankyňa za hnutie Sme rodina žiada príspevok na osobnú asistenciu aj pre rodičov :
https://www.webnoviny.sk/poslankyna-za-hnutie-sme-rodina-ziada-prispevok-na-osobnu-asistenciu-aj-pre-rodicov/

Zrušenie posudzovania príjmov

• zrušenie sledovania príjmu poberateľov peň. príspevkov / zrušenie krátenia príspevkov / jednotná výška opatrovateľského príspevku (NEAKCEPTOVANÁ)
Ministerstvo uvedené pripomienky odmietlo z dôvodu, že sú príspevky plne hradené zo štátneho rozpočtu a tak má štát právo stanovovať podmienky ich výšky. Ďalším argumentom ministerstva bol negatívny dopad na štátny rozpočet, či dodržanie princípu solidarity.
Kompenzácie ŤZP pritom neriešia hmotnú núdzu, ale telesné, mentálne či zmyslové znevýhodnenie. To sa nemení v závislosti na finančnej situácii. Nastávajú pritom situácie, kedy sa radšej osoba s ŤZP nezamestná, len aby neprišla o príspevok. Takéto nastavenie je demotivačné.

Zachovanie pôvodných tlačív výkazov

• zachovanie výkazov v pôvodnej podobe, teda bez nutnosti časových rozpisov (NEAKCEPTOVANÁ)
Ministerstvo si výkazy podržalo napriek množstvu pripomienok, ktoré smerovali k zachovaniu jeho súčasnej podoby. Ako dôvod uvádza účelnosť použitia prostriedkov, resp. zabránenie podvodnému konaniu. Žiaľ, kvôli niekoľkým jednotlivcom, ktorí OA zrejme nepotrebovali v takej miere v akej im bola priznaná, sa zvýši byrokracia pre všetkých užívateľov OA. Je potrebné zabrániť zneužívaniu tohto peňažného príspevku, rovnako tak, ako korupcii, či machináciám vo verejných obstarávaniach a v iných oblastiach. Takáto forma výkazov však zďaleka nevyrieši všetky problémy. Úradníci majú už teraz na hlavách množstvo byrokracie. Pre tých, ktorí výkaz vedeli obchádzať doteraz, je to len tajnička navyše.
Ak by aj niekde vznikol súbeh časov vykonávanej OA, je ťažko dokázateľné, že bol výsledkom podvodného konania.
Pr. Ak má užívateľ OA priznaný príspevok na úkony pomoci pri domácich prácach aj pri starostlivosti o pomôcku, nikde nie je vylúčené, že nemôže jeden OA umývať okná a zároveň medzitým druhý opravovať defekt na vozíku.. Dohľad sa dá vykonávať plnohodnotne aj dvom osobám súčasne (napr. pri dovolenke, keď sa nachádzajú užívatelia na jednom mieste).. Súbeh zamestnaní nezakazuje žiaden zákon. A právny princíp “čo nie je zákonom zakázané, je dovolené“ môže prinášať naozaj sporné situácie. Uvidíme, čo prinesie prax.

Nezasahovanie úradu do kontraktu 

• zrušenie navrhovaného ustanovenia, podľa ktorých sa po 6 mesiacoch „neaktívne“ zmluvy zrušia. (NEAKCEPTOVANÁ)
Navrhované zasahuje do plnohodnotného právneho úkonu dvoch strán – užívateľa OA a osobného asistenta. Takýto zásah nemá v správnom práve obdobu a považujem ho za zásah treťou stranou do kontraktu. Ministerstvo obhajuje takýto zásah za primeraný a sleduje tým regulovanie zmlúv. Tie budú automaticky posudzované pre účely evidencie osobných asistentov ako poistencov štátu. Štát chce teda týmto znížiť počet „zbytočných“ zmlúv.    

Otvorenie dverí škôl osobným asistentom

• zrušenie ustanovenia, že sa do rozsahu hodín nezapočítava čas strávený v zamestnaní a v škole, okrem vysokej školy (NEAKCEPTOVANÁ)
V zákone, ktorý je predmetom novely sa uvádza, že účelom OA je podpora pri vykonávaní pracovných, vzdelávacích, či voľnočasových aktivít. Na inom mieste sa však uvádza, že sa takéto činnosti do rozsahu priznaných hodín OA nezapočítavajú.
Ministerstvo odmietlo túto pripomienku s tým, že v školách je možnosť požiadať o školského asistenta a v práci o pracovného. A takúto pripomienku označilo za nesystémovú.
Je treba uviesť, že na rozdiel od osobného asistenta, je školský aj pracovný asistent žiadaný školou, resp. zamestnávateľom. Človek s postihnutím, je tak odkázaný na ich ochotu. Prípady z praxe ukazujú, že sú v tejto oblasti veľké problémy. Školy radšej dieťa odmietnu, prípadne nie sú ochotné vybavovať školského asistenta. Zamestnávateľ si dvakrát rozmyslí, či prijme do zamestnania človeka s postihnutím. Hlavne ak si bude vyžadovať aj pracovného asistenta, s čím vznikne zamestnávateľovi nová byrokracia.
Ďalšou oblasťou, ktorá hovorí za osobných asistentov v škole či práci, je riešenie úkonov osobných potrieb. Teraz na školách supluje osobných asistentov ochotný personál.
Súčasné nastavenie totiž asi predpokladá, že osobný asistent prinesie žiaka/študenta do školy, vyčká pár neplatených hodín niekde mimo školy a následne pribehne do školy, aby ho zaniesol domov. V horšom prípade pribehne ešte dvakrát počas dňa kvôli toalete na 10 minút. Je teda obsadený na 8 hodín a zaplatené dostane sotva 2 hodiny. Kto zoženie takého osobného asistenta?
„Otvorenie“ škôl osobným asistentom by stálo za diskusiu. Dôkazom toho, že sa to dá, sú vysoké školy. Pri pracovnej asistencii je otázka hygieny podobná. Neraz sa stáva, že úrad prizná jedného pracovného asistenta niekoľkým zamestnancom, mužom i ženám..
O školskej asistencii v praxi napísala výpovedný blog Zuzana Zimenová  - Kto môže deťom v školách naozaj pomôcť:
https://dennikn.sk/blog/710214/kto-moze-detom-v-skolach-naozaj-pomoct/

Dlhšiu "platnosť" lekárskeho nálezu

• predĺženie 6 mesačnej lehoty, počas ktorej môže posudkový lekár vychádzať zo staršieho lekárskeho nálezu na 12 mesačnú (NEAKCEPTOVANÁ)
Ministerstvo po dohode s posudkovými lekármi považuje 6 mesačnú lehotu za postačujúcu.
Táto pripomienka bola predkladá hlavne z dôvodu, že samotné konanie súčasťou ktorého je posúdenie, trvá niekedy aj 3 mesiace. Je preto nepravdepodobné, že by po skončení jedného konania inicioval žiadateľ o príspevok ďalšie konanie, v ktorom by mohol využiť starší lekársky nález. V praxi tak túto možnosť využije len minimum žiadateľov o príspevok.

AKCEPTOVANÉ PRIPOMIENKY platformy organizácií združujúcich a zastupujúcich občanov so ZP :

• aby sa v zmluve neuvádzalo miesto výkonu práce (keďže sa nedá ohraničiť na konkrétne mesto, ani štát)
• aby sa pridal odsek so znením „Osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom zdravotného postihnutia, stupňom zdravotného postihnutia alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.“ (v praxi dochádzalo k subjektívnemu hodnoteniu schopnosti nezávislého života a aktivizácie zo strany úradníkov)
• aby do zoznamu ochorení pre účely nároku na parkovací preukaz ŤZP boli pridané svalové ochorenia (dystrofie, atrofie, ALS,...)
• aby sa nepridala povinnosť uvádzať do zmluvy minimálny počet odpracovaných hodín za mesiac (podobne ako pri mieste výkonu, sa nedá stanoviť objektívne minimum odpracovaných hodín – môže nastať choroba, či iná príčina absencie, výpadku OA)
• aby sa nemenili podmienky pre možnosť získania príspevku na druhé motorové vozidlo (tento bod novely Ministerstvo stiahlo)

MPSVaR túto novelu v najbližších týždňoch, zrejme bez väčších zmien predloží na schválenie Národnej rade SR. Po jej odhlasovaní vstúpi do platnosti 1.júla 2018.

Výsledkom bude podľa mňa vlna prechodu od osobnej asistencie k opatrovaniu. Samozrejme prejdú len tí, ktorí takúto možnosť majú a nežijú a ani nechcú žiť nezávisle od rodiny.

Naopak tí, ktorí žijú aktívne len za pomoci osobnej asistencie, majú problém. Ich osobným asistentom vyslalo ministerstvo signál, že si už teraz žijú nad pomery a za svoju prácu a zodpovednosť za život človeka, si nezaslúžia ani zodpovedajúcu minimálnu mzdu, ktorú pri podobnej práci stanovuje Zákonník práce.

Musím konštatovať, že podobne ako pri novele zákona o sociálnych službách je táto novela krokom späť. Deinštitucionalizácia, či články Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ku ktorej sa predstavitelia štátu radi hlásia, sa evidentne neprejavujú v legislatívnej aktivite. Práve naopak. Posledné zmeny v týchto dvoch kľúčových zákonoch ukazujú opačný trend. Podporujú sa pobytové inštitúcie na úkor komunitných/ambulantných a podporuje sa závislosť na rodine (a v konečnom dôsledku po smrti rodičov na pobytovú inštitúciu) na úkor vytvárania podmienok pre nezávislý život ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Najvyšší čas biť na poplach, pretože tu nejde o drobné. Ak stratíme osobných asistentov, ktorí sú už teraz kvôli zlým platovým podmienkam jednou nohou na ceste preč, pôjde o život. Pre človeka, ktorý mohol žiť aktívne, vzdelávať sa a robiť to čo potreboval a chcel, ústavná starostlivosť nie je životom.

Bojuj(e)me ďalej 

Rozhodne sa ale nevzdávame. Jednoducho nemôžeme. Rezignácia by bola konečnou. O ďalších chystaných krokoch budeme informovať na facebooku, na stránke Fórum OA, ktorá vznikla po konferencii venovanej osobnej asistencii. Informovať určite budú aj všetky organizácie, ktoré sa do iniciatívy zapoja.

Ján Podhájecký


Strana 1 z 2